Embedded image Embedded image
Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна»
 
 
 
РІЧНИЙ ЗВІТ
 
 
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
разом зі Звітом незалежного аудитора
 
Зміст
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ АТ РЕНО УКРАЇНА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ ТА ЗА 2021 РІК
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 2021 РІК
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2021 РІК
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2020 РІК
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ) 2021 РІК
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
1. Відомості про компанію
2. Операційне середовище, економічні умови та припущення про безперервність діяльності
3. Основні положення облікової політики
4. Істотні облікові оцінки та судження
5. Нові стандарти
6. Основні засоби
7. Нематеріальні активи
8. Оренда
9. Запаси
10. Фінансові інструменти
11. Торговельна дебіторська заборгованість
12. Аванси видані
13. Грошові кошти та їх еквіваленти
14. Зареєстрований капітал
15. Резервний капітал
16. Дивіденди оголошені
17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
18. Зобов'язання за договорами з покупцями
19. Поточні забезпечення
20. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
21. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
22. Адміністративні витрати
23. Витрати на збут
24. Інші операційні доходи та операційні витрати
25. Фінансові витрати
26. Інші фінансові доходи
27. Податок на прибуток
28. Операції зі зв’язаними сторонами
29. Умовні та договірні зобов’язання
30. Управління фінансовими ризиками
31. Справедлива вартість фінансових інструментів
32. Події після звітної дати
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК
 
 
Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна»
31.08.2022
Приватне акціонерне товариство «Рено Україна» (надалі – Компанія) засноване в 2005 році в якості дочірнього підприємства французької компанії «Рено САС», яка в свою чергу входить до всесвітньо відомої групи Рено. Станом на 31 грудня 2021 року 100% акцій Компанії належать материнській компанії «Рено САС».

Компанія імпортує та закуповує автомобілі та запасні частини, виконуючи всі відповідні операції, включно з логістикою, митним очищенням та підтриманням складу, здійснює оптові продажі дилерам, займається рекламою продукції, визначає маркетингову політику та надає технічну підтримку післяпродажного обслуговування на території України.

Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10.

Компанія було створено з метою дистрибуції автомобілів і запчастин в Україні.

Модельний ряд автомобілів Рено в Україні:

* Кросовери: Duster, Sandero Stepway, Captur, Kadjar, Koleos
* Легкові автомобілі: Logan, Logan MCV, Sandero, Lodgy, Megane Sedane, Dokker, Arkana
* Комерційні автомобілі: Dokker Van, Trafic, Master
* Електромобілі: Kangoo Z.E., Zoe

За підсумками 2021 року Компанія посіла перше місце за кількістю проданих автомобілів але знизила свою частку на авторинку України з 17,9% в 2020 році до 13,9% в 2021 році.
Організаційна структура Компанії
(діаграмма додається)
Embedded image
Основним завданням Компанії є підвищення економічної ефективності діяльності з метою отримання максимального прибутку. Стратегія націлена на довгострокове зростання бізнесу, розширення дилерської мережі та збільшення показників реалізації легкових комерційних автомобілів Рено.

14 січня, 2021 року генеральний директор групи Renault Лука де Мео представив «Ренолюцію» (Renaulution) - новий стратегічний план, який спрямований на зміну пріоритетів Групи з обсягів на прибутковість. Цей стратегічний план складається з 3 етапів, які запускаються паралельно:
• «Відродження», яке має бути реалізовано до 2023 року, буде зосереджено на відновленні маржі і грошових коштів
• «Оновлення», що охоплює період до 2025 року, призведе до оновлення і поліпшення продуктової лінійки, що підвищить прибутковість бренду
• «Революція» (з 2025 року та далі) змінить бізнес-модель в сторону технологій, енергії та мобільності; це зробить групу Renault лідером в ланцюжку створення доданої вартості нової мобільності.
План «Ренолюція» відновить конкурентоспроможність групи Renault за рахунок наступних чинників:
• ще один крок в реалізації плану 2022, підвищення ефективності за рахунок інжинірингу та виробництва, скорочення постійних і зниження змінних витрат у всьому світі
• використання поточних промислових активів Групи і лідерство в області електромобілів в Європі
• опора на Альянс з метою розширення впливу за рахунок продуктової лінійки, бізнесу і технологій
• активне прискорення діяльності в галузі послуг, пов'язаних з мобільністю, енергією та даними
• підвищення прибутковості за рахунок 4-х диференційованих бізнес-напрямків, заснованих на сильних брендах, клієнтах та ринках.

Нова організація запроваджує наступний план: функції, на чолі яких стоїть інженерне забезпечення, несуть відповідальність за конкурентоспроможність, витрати і час випуску продуктів на ринок. Повноцінні, зрозумілі і диференційовані бренди керують своєю прибутковістю.

Відповідно до нової організації, орієнтованої на прибутковість, Компанія більше не буде оцінювати свої результати за часткою ринку та продажами, тепер фокус буде на рентабельності, генеруванні грошових коштів та ефективності інвестицій.

Група Рено ставить перед собою нові фінансові цілі:
• До 2023 року Група Рено планує досягти більш 3% операційної маржі, близько 3 млрд євро сукупного операційного вільного грошового потоку від автомобільної діяльності (2021-2023 рр.) і знизити інвестиції (НДДКР і капіталовкладення) приблизно до 8% від виручки.
• До 2025 року Група Рено націлена на отримання не менше 5% операційної маржі, близько 6 млрд євро сукупного операційного вільного грошового потоку від автомобільної діяльності (2021-2025 рр.) і підвищення ROCE як мінімум на 15 пунктів у порівнянні з 2019 роком.
План «Ренолюція» забезпечить стійку прибутковість Групи Рено при дотриманні зобов'язань з нульового викиду CO2 в Європі до 2050 року.
Результати діяльності
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів та послуг) за 2021 рік збільшився на 11,% у порівнянні з результатом попереднього року. Середня ціна автомобілів в 2020 році збільшилась на 12% у нацiональнiй валютi.

Доля Компанії на ринку корпоративних продажів в Україні в 2021 році склала 23,3%, що вивело Компанію на перше місце серед корпоративних продажів. Автомобіль «Renault Duster» за результатами продажів посів друге місце в Україні. Рівень задоволення клієнтів салонів був втриманий на високому рівні (98%). Рівень задоволення клієнтів сервісу зріс на 3 пункти у порівнянні з результатами попереднього року. Дані результати отримані під час постійного моніторингу виконання стандартів Групи Рено щодо обслуговування клієнтів дилерської мережі.
Ліквідність та зобов'язання
Основним кредитором Компанії є материнська компанія «Рено САС». Товари відвантажуються на умовах короткострокового кредиту. Кредитів у формі грошових коштів Компанія не має. Також одним із основних джерел забезпечення ліквідності є постійний контроль над короткостроковою дебіторською заборгованістю.
Екологічні аспекти
Компанія є комерційною філією, отже основні ризики заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу несе материнська компанія «Рено САС».
Соціальні аспекти та кадрова політика
• Загальна кількість штатних працівників станом на 31.12.2021 року становить 72 чоловік, із них жінок - 35, зокрема жінок на керівних посадах – 3.
• Загальна кількість персоналу, що працюють за контрактами з аутсорсингу, станом на 31.12.2021 року становить 15 чоловік, із них жінок – 10.
• Заохочення (мотивація) працівників відбувається на регулярній основі (щоквартально) шляхом оголошення персоналу загальних та відповідних до окремого департаменту цілей Компанії у короткостроковій (на 3 місяці) та середньостроковій (1 рік) перспективі, у відповідності до питомої ваги виконання яких застосовується порядок преміювання працівників.
• В штаті Компанії є інженер з охорони праці та безпеки.
• Компанія впровадила необхідні заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом згідно з Кодексом етики та генеральною політикою Групи Рено щодо запобігання та протидії корупції. Дані документи є обов’язковими для ознайомлення та повсякденного використання для всіх співробітників Групи та зокрема співробітників Компанії.
Ризики
Ризик ліквідності
Метою Компанії є підтримання безперервності і гнучкості фінансування за рахунок використання кредитних умов, наданих постачальниками. Компанія аналізує термін давності своїх активів і зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних сплат різних фінансових інструментів.
Ризик зміни ринкових цін
Ризик зміни ринкових цін – це ризик того, що Компанія не зможе продати товари за ціною, що дозволяє отримати прибуток. Такий ризик виникає в результаті збільшення конкуренції або зміни очікувань ринку щодо товарів Компанії.

Компанія реалізує товари незалежним компаніям, де ціни також формуються на підставі ринкових умов і планових показників рентабельності. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію в Україні, для Компанії цей ризик є дуже суттєвим.
Інші ризики
• Ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей

Компанія несе ризик втрати товарів під час зберігання на складах до їх продажу дилерам.

• Ризики, пов’язані з неналежною якістю товарів

Компанія відповідальна за якість товарів перед дилерами. Політикою Групи Рено передбачена процедура огляду і прийому авто і запасних частин на склад дилером, тому Компанія здійснює контроль якості перед прийомом товарів на склад та продажем дилерам та, відповідно, приймає на себе такі ризики.

Водночас, оскільки компанії Групи користуються послугами незалежних перевізників, стандартами передбачено механізм компенсації заподіяної шкоди перевізником у випадку пошкодження автомобілів та запасних частин, тому сторони приймають такі ризики обмежено.

• Ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги)

Ризик зниження рівня споживчого попиту – це ризик того, що Компанія виявиться нездатною продати свої товари. Компанія здійснює реалізацію автомобілів Рено на території України та несе ризики у разі виникнення несприятливих умов на ринку. Отже, цей ризик є дуже суттєвим.

• Ризики, пов'язані з військовою агресією Россійської Федерації проти Україні

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну агресію проти України. Активи, ліквідність та фінансові результати Компанії зазнали та можуть зазнати ще більшого впливу через розширення військових дій на території України. Докладніше вплив цих подій на діяльність Компанії розкрито у Примітках 2 та 32 до фінансової звітності Компанії.
Перспективи розвитку
Одним із перспективних напрямків розвитку Компанія вважає збільшення ринку електромобілів. Станом на дату випуску цього Звіту приоритетним завданням Компанії є зменшення ризиків та підтримання стабільної роботи Компанії за умов оголошеного в Україні війського стану.
Корпоративне управління
Органами управління і контролю Компанії є Загальні Збори акціонерного товариства, правління та ревізор. Загальні Збори с вищим органом Компанії.
Повноваження Загальних Зборів, передбачені внутрішніми документами, а також чинним законодавством України та здійснюються Акціонером одноосібно.
Чергові Загальні Збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Контроль діяльності Компанії здійснюються Ревізором, призначеним материнською компанією.
Голова Правління
Данiель Філіп
Заступник Головного Бухгалтера
Вікторія Новікова
Embedded image
A U D I T F I R M M A Z A R S U K R A I N E L L C
Т О В « А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А « М А З А Р У К Р А Ї Н А »
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Засновникам та керівництву Приватного акціонерного товариства «Рено Україна»
Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності АТ «Рено Україна» («Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням

Компанія застосовує практику щодо оцінки імпортованих товарів, використовуючи валютний курс, який діяв на дату митного декларування товарів, замість дати, на яку Компанія отримує контроль над цими товарами, коли вони ще знаходяться у транзиті (закордоном). Зазначена практика призводить до викривлення собівартості імпортованих запасів. Компанія провела коригування балансової вартості товарів станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, але не відкорегувала собівартість реалізованих товарів та прибутки/збитки від курсових різниць, які відносяться до товарів, реалізованих протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020. На наш погляд, вказана облікова політика є відхиленням від вимог МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», який вимагає відображення операцій з використанням валютного курсу на дату здійснення операції. Вплив данного відхилення на собівартість реалізованих товарів та прибутки/збитки від курсoвих різниць за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020, не були визначені.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та ми виконали інші етичні обов’язки відповідно з вимог Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням.
Пояснювальний параграф – принцип безперервної діяльності

Ми звертаємо Вашу увагу на примітку 32 «Події після звітної дати» до фінансової звітності. Діяльність і операції Компанії, так само як і діяльність інших організацій в Україні, перебувають і будуть перебувати найближчим часом під впливом війни із Росією, що розпочалась 24 лютого 2022 року. Компанія розкрила свої міркування стосовно доцільності застосування принципу подальшого безперервного функціонування у примітці 2 цієї фінансової звітності. Наша думка не була модифікована з цього приводу.
Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ризик шахрайства щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є одним з ключових елементів фінансової звітності Компанії та може використовуватися для оцінки ефективності управлінського персоналу.

Існує ризик того, що дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) може бути завищений у зв’язку із шахрайством в результаті тиску управлінського персоналу щодо досягнення певних цільових показників. В такому випадку дохід може визнаватися до моменту переходу контролю або можуть мати місце фіктивні операції. Також доходи можуть бути навмисно завищені шляхом маніпулювання знижками, наданим клієнтам.

Інформацію про облікову політику щодо визнання доходів розкрито у примітці 3 до фінансової звітності.

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту

Ми оцінили облікову політику Компанії стосовно визнання доходу на предмет її відповідності вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», включаючи критерії визнання доходу та програми стимулювання збуту.

Ми зробили вибірку та отримали підтвердження від контрагентів Компанії щодо оборотів та балансів дебіторської заборгованості на звітну дату.

Ми протестували вибірку операцій по визнанню доходу і перевірили, що вони були визнані у належному періоді.

Ми виконали аналітичні процедури щодо визнання доходів, а саме помісячний аналіз транзакцій з продажу з метою виявлення неочікуваних відхилень (в розрізі товарів та послуг), а також порівняння результатів поточної діяльності з показниками за минулий період.

Наші процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо достовірності та коректності визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Забезпечення гарантійних зобов’язань

Забезпечення гарантійних зобов’язань є значущими для фінансової звітності. Крім того, оцінка забезпечень гарантійних зобов’язань вимагає суттєвих суджень. Тому це питання було одним із найсуттєвіших під час проведення аудиту.

Інформацію про облікову політику щодо забезпечень гарантійних зобов’язань розкрито у примітці 3 до фінансової звітності.

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту

Наші процедури стосовно оцінки розрахунку забезпечння гарантійних зобов’язань включали наступні:

Ми оцінили облікову політику Компанії стосовно оцінки забезпечень гарантійних зобов’язань на предмет відповідності МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Ми проаналізували розрахунок забезпечень гарантійних зобов’язань та оцінили ключові припущення, використані при аналізі забезпечень гарантійних зобов’язань, та методологію для їх визначення.

Ми порівняли суми забезпечень гарантійних зобов’язань з показниками минулих періодів та фактично понесеними витратами.

В результаті проведених процедур ми не виявили суттєвих зауважень стосовно розрахунку забезпечень гарантійних зобов’язань.
Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління за 2021 рік, підготовленого відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Звіт щодо інших законодавчих та нормативних вимог

Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень

Ми вперше були призначені аудиторами фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Загальний період безперервного виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Компанії відповідно складає два роки.

Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Ревізора

Наш звіт незалежного аудитора відповідає нашому додатковому звіту для Ревізора Компанії.

Надання неаудиторських послуг

Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Партнером завдання аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Копистянська Євгенія Юріївна.
ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4555)
Україна, м. Київ 04080, вул. Кирилівська 15а
31.08.2022
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна»
   
Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності 38516608
   
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4555
 
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ 4 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
   
Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності https://ukr.mazars.ua/
   
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності ОСНАД від 24.12.19 №27-кя
 
Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі Копистянська Євгенія Юріївна
   
Номер та дата договору на проведення аудиту Договір № 02REN-081121 від 08.11.2021р.
   
Дата початку та дата закінчення аудиту з 01.07.2022 по 31.08.2022
 
РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
АТ РЕНО УКРАЇНА
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ ТА ЗА 2021 РІК
Назва суб'єкта господарювання Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна»
Пояснення зміни назви  
Ідентифікаційний код 33552751
Міжнародний код ідентифікації
Сайт компанії https://www.renault.ua
Опис характеру фінансової звітності Окрема фінансова звітність
Дата кінця звітного періоду 31.12.2021
Період, який охоплюється 2021 рік
Валюта подання українська гривня
Рівень округлення -3 (тис.грн.)
 
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
АКТИВИ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Приміт-ки
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 610 1 185 7
первісна вартість 1001 13 789 13 862
накопичена амортизація 1002 (12 179) (12 677)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 18 393 17 148 6
первісна вартість 1011 35 337 37 706
знос 1012 (16 944) (20 558)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 55 686 54 619 27
Інші необоротні активи 1090 5 797 - 8
Усього за розділом I 1095 81 486 72 952
II. Оборотні активи
Запаси 1100 680 463 175 460 9
виробничі запаси 1101 281 1 387
незавершене виробництво 1102 - -
готова продукція 1103 - -
товари 1104 680 182 174 073
Поточні біологічні активи 1110 - -
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 265 363 117 811
Торговельна дебіторська заборгованість 204 392 110 961
за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 178 404 68 870 11
за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 25 988 42 091 28
Інша дебіторська заборгованість 60 971 6 850
поточні попередні платежі 60 971 6 850
аванси видані постачальникам 1130 60 336 5 213 12
витрати майбутніх періодів 1170 635 1 637
з бюджетом (крім податку на прибуток) - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - - 11
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток 1136 - -
разом дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 336 834 529 339 13
Усього за розділом II 1195 1 282 660 822 610
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Загальна сума поточних активів (розділи II-ІІІ) 1 282 660 822 610
АКТИВИ РАЗОМ 1300 1 364 146 895 562
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Приміт-ки
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 3 186 3 186 14
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 43 117 43 117 15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 266 465 368 235
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом I 1495 312 768 414 538
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточні забезпечення: 1660 71 000 52 707 19
на винагороди працівникам - -
інші поточні забезпечення 71 000 52 707
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 960 103 404 682 17
Торговельна поточна кредиторська заборгованість 595 920 313 693 17
з внутрішніх розрахунків 1645 393 527 63 574 17.28
перед третіми особами 1615 202 393 250 119 17.18
Інша поточна кредиторська заборгованість 364 183 90 989 17
за розрахунками з бюджетом (крім податку на прибуток) 9 709 22 401 17
за розрахунками зі страхування 1625 - -
за розрахунками з оплати праці 1630 10 812 14 832 17
доходи майбутніх періодів 1665 49 974 27 170 17.18
за одержаними авансами 1635 45 381 26 586 17.18
за розрахунками із учасниками 1640 248 307 - 16.28
Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 1621 14 924 23 635
разом кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1620 24 633 46 036
Інші поточні нефінансові зобов'язання - -
Інші поточні фінансові зобов'язання 5 351 -
короткострокові кредити банків 1600 - -
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 351 - 8
інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 1 051 378 481 024
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Загальна сума зобов'язань (розділи II, ІІІ та IV) 1 051 378 481 024
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАЗОМ 1900 1 364 146 895 562
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 2021 РІК
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Приміт-ка
1 2 3 4 5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 377 691 6 616 399 20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (6 809 476) (6 100 820) 21
Валовий прибуток (збиток): 568 215 515 579
прибуток 2090 568 215 515 579
збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 14 300 7 381 24
Адміністративні витрати та витрати на збут, разом (242 372) (266 316)
витрати на збут 2150 (183 529) (209 261) 23
адміністративні витрати 2130 (58 843) (57 055) 22
Інші операційні витрати 2180 (991) (39 817) 25
Фінансовий результат від операційної діяльності: 339 152 216 827
прибуток 2190 339 152 216 827
збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200